M 8721-16 Mark- och miljööverdomstolen

Målnummer: M 8721-16
Beslutande myndighet: Mark- och miljööverdomstolen
Avgörandedatum: 2017-12-21
Kommun: Uddevalla

Slutsats

Trots att anläggningen uppfyller kraven för hög skyddsnivå har Mark- och miljööverdomstolen ansett att recipientens (Ljungs kile) känslighet och höga skyddsvärde medför att högre krav än vad som gäller för hög skyddsnivå behöver ställas. Mark- och miljööverdomstolen har beaktat följderna av en generell utbredning av liknande avloppsanläggningar, att det finns andra lösningar än den ansökta och att kostnaden för den av kommunen föreslagna lösningen med sluten tank inte är oskälig.

Sammanfattning

En fastighetsägare ansökte om tillstånd till att få inrätta ett minireningsverk för WC- och BDT-spillvatten med efterföljande reningssteg i form av en efterpoleringstank samt markbädd. Tillsynsmyndigheten avslog ansökan då recipienten har otillfredsställande ekologisk status och är påverkad av övergödning. Från den tänkta utsläppspunkten är det snabb avrinning ned mot recipienten via en bäck i ett kuperat område. Nedströms fastigheten finns närliggande vattentäkter.

Mark- och miljööverdomstolen konstaterade inledningsvis att den aktuella recipienten är ett särskilt känsligt och skyddsvärt område och att det därför finns anledning att anpassa kraven på avloppsutsläppen till de speciella förhållanden som råder. Trots att anläggningen uppfyller kraven för hög skyddsnivå ansåg domstolen att recipientens känslighet och höga skyddsvärde medför att högre krav än vad som gäller för hög skyddsnivå behöver ställas. Domstolen har vid sin bedömning beaktat följderna av en generell utbredning av liknande avlopps­anläggningar, att det finns andra rimliga lösningar än den ansökta och att kostnaden för den av kommunen föreslagna lösningen med sluten tank inte är oskälig. Sammantaget finner domstolen att den sökta avloppsan­läggningen är olämplig på platsen och att tillstånd därmed inte ska medges.