P 4440-20 Mark- och miljööverdomstolen

Målnummer: P 4440-20
Beslutande myndighet: Mark- och miljööverdomstolen
Avgörandedatum: 2021-10-08
Kommun: Härryda

Slutsats

Det finns inget hinder mot att i ett sammanhang döma ut vite för flera på varandra följande perioder när det är fråga om ett löpande vite som bestämts till ett visst belopp för varje tidsperiod av viss längd under vilken föreläggandet inte har följts.

Sammanfattning

Utdömande av vite. En nämnd hade förelagt en person att ta bort eller montera ned en altan vid äventyr av löpande vite om 10 000 kr per månad. Sedan föreläggandet inte följts ansökte nämnden om utdömande av 50 000 kr i vite. MÖD har funnit att nämndens ansökan gjorts i rätt tid, att övriga förutsättningar för att döma ut vite förelegat och att skäl för jämkning saknats. Härutöver har MÖD - med en jämförande hänvisning till 9 § 2 st. och 4 § 2 st. lagen (1985:206) om viten - bedömt att det inte funnits något hinder mot att i ett sammanhang döma ut vite för flera perioder på det sätt nämnden yrkat.