M 1421-14 Mark- och miljödomstolen Nacka

Målnummer: M 1421-14
Beslutande myndighet: Mark- och miljödomstolen Nacka
Avgörandedatum: 2014-09-05
Kommun: Gnesta

Slutsats

Föreläggande eller förbud måste riktas till en namngiven person.

Sammanfattning

Tillsynsmyndigheten beslutade att förelägga ”fastighetsägaren till fastigheten NN:xx” att åtgärda en bristfällig avloppsanläggning. Domstolen upphävde beslut av formella skäl och prövade därmed inte om anläggningen uppfyllde miljöbalkens krav. Ett föreläggande eller förbud ska vara riktat mot en viss person, fysisk eller juridisk. Det går inte att endast förelägga ”fastighetsägaren till fastigheten NN:xx” utan det måste anges vilken person som avses.