M 2946-19 Mark- och miljööverdomstolen

Målnummer: M 2946-19
Beslutande myndighet: Mark- och miljööverdomstolen
Avgörandedatum: 2019-03-01
Kommun: Vara

Slutsats

Vite dömdes inte ut då fastighetsägaren saknade ekonomiska förutsättningar att följa föreläggandet.

Sammanfattning

En tillsynsmyndighet ansökte om utdömande av vite då en fastighetsägare inte följt ett förbud om utsläpp av avloppsvatten. fastighetsägaren yrkade att MÖD skulle avslå ansökan om utdömande av vite.

Fastighetsägaren anförde i huvudsak följande: Han saknar ekonomiska förutsättningar att betala vitet eller att utföra någon kostsam åtgärd med avloppet. Han har en låg folkpension och en stor skuld som han fortfarande betalar av. Kronofogden har bedömt att hans tillgångar, inklusive fastigheten, är osäljbara. Han har inte heller kunnat följa föreläggandet av hälsoskäl. Miljö- och byggnadsnämnden i Vara kommun har medgett att vitet inte ska dömas ut.

Ur domskälen: ”Av utredningen i målet framgår att NN saknar ekonomiska förutsättningar att följa föreläggandet och betala det utdömda vitet. Det finns därför särskilda skäl att jämka vitet till noll. Ansökan om utdömande av vite ska därför avslås.”