M 1221-12 Mark- och miljödomstolen Nacka

Målnummer: M 1221-12
Beslutande myndighet: Mark- och miljödomstolen Nacka
Avgörandedatum: 2013-01-31
Kommun: Örebro

Slutsats

Om det är flera verksamhetsutövare som har förelagts med vite så ska samtliga delges. Följden blir annars att vite inte kommer att kunna dömas ut annat än för den som är delgiven.

Sammanfattning

Tillsynsmyndigheten begärde utdömande av vite för överträdelse av förbud som riktats mot två ägare till samma fastighet. Detta på grund av att de trots förbudet fortsatt att släppa ut avloppsvatten. Vitesföreläggandet hade skickats som rekommenderat brev och endast en av fastighetsägarna hade kvitterat ut försändelsen.

Domstolen ansåg inte att någon formell delgivning hade skett, även om den andra fastighetsägaren uppenbart fått kännedom om föreläggandet. Vite dömdes därför endast ut mot den som kvitterat brevet.

Ur domskälen: ”Enligt 2 § sista stycket lagen (1985:206) om viten ska ett vitesföreläggande delges adressaten, I Zeteos kommentar till lagen anges i det hänseendet bl.a. följande. Två krav ska vara uppfyllda: formlig delgivning ska ha skett och adressaten ska därigenom eller på annat sätt ha fått kännedom om föreläggandet. Det är först när båda dessa förutsättningar är för handen som föreläggandet kan sägas vara bindande för adressaten i den meningen, att vitet kan dömas ut, om föreläggandet inte efterkoms. (…)

Såvitt framgår av utredningen i målet sändes brevet med vitesföreläggandet som rekommenderat brev adresserat till både B E och LC, varpå B E ensam kvitterade ut försändelsen. Det är uppenbart att även LC fått kännedom om föreläggandet och detta i snar anslutning till utkvitterandet. Däremot ger utredningen inte något belägg för att någon formlig delgivning har skett med L C. Det har inte heller framkommit att bristen därvidlag har avhjälpts genom ytterligare åtgärder. Vid nu angivna förhållanden kan vitesföre¬läggandet inte anses ha delgetts L C. Det saknas då grund för att döma ut vite mot honom.”