M 2813-11 Mark- och miljödomstolen Nacka

Målnummer: M 2813-11
Beslutande myndighet: Mark- och miljödomstolen Nacka
Avgörandedatum: 2012-01-31
Kommun: Ekerö

Slutsats

Vid bedömningen av om den ansökta avloppsanläggningen kan tillåtas eller inte inom ett vattenskydds­område ska hänsyn tas till vad som kan bli följden på sikt av en generell tillståndsgivning av den aktuella tekniken för fastigheter inom området

Sammanfattning

Miljönämnden avslog en ansökan om tillstånd till inrättande av avloppsanläggning för WC- och BDT-spillvatten. Anläggningen bestod av ett minireningsverk med efterföljande fosforfälla och dränering i singelbädd. Utsläppspunkten för den tillståndssökta anläggningen låg inom den primära skyddszonen för Östra Mälarens vattenskyddsområde. Sökanden hade ett serviceavtal för anläggningen.

Mark- och miljödomstolen ansåg att ansökan ska avslås. Domstolen har härvid bland annat hänvisat till att man har att beakta vad följden skulle bli av en generell utbredning av avloppsanläggningar liknande den tillståndssökta på fastigheter motsvarande den som berörs av ansökan.