M 1748-14 Mark- och miljööverdomstolen

Målnummer: M 1748-14
Beslutande myndighet: Mark- och miljööverdomstolen
Avgörandedatum: 2014-06-19
Kommun: Landskrona

Slutsats

Den delegation som miljöchefen hade omfattade inte ansökan om utdömande av vitet varför ansökan avvisades.

Sammanfattning

En miljöchef som hade delegation att utfärda vitesföreläggande ansökte om vitets utdömande hos domstol. Ansökan avvisades då det krävs särskild delegation även för ärenden som innebär att ansöka om utdömande av vite. Tillsynsmyndigheten anförde att ansökan om utdömande av vite fick anses omfattas av delegationen för vitesförelägganden. Enligt MÖD:s mening var dock vitesförelägganden och ansökan om utdömande av vite olika slags åtgärder. De måste därför prövas var för sig av en miljönämnd. Eftersom det i den aktuella delegationsordningen saknades delegation för ansökan om utdömande av vite, och något annat beslut rörande delegation till miljöchefen i frågan inte hade gjorts gällande saknade miljöchefen behörighet att göra en sådan ansökan. Därför fastställde MÖD mark- och miljödomstolens beslut att avvisa ansökan