M 1819-18 Mark- och miljödomstolen Nacka

Målnummer: M 1819-18
Beslutande myndighet: Mark- och miljödomstolen Nacka
Avgörandedatum: 2018-04-10
Kommun: Nyköping

Slutsats

En färdigställd anläggning men som ännu inte är driftsatt är att betrakta som inrättad.

Sammanfattning

Miljönämnden i Nyköpings kommun (nämnden) har beslutat att påföra NN en miljösanktionsavgift om 3 000 kr för att han, utan att ha anmält detta, har inrättat en avloppsanläggning på fastigheten XX. NN har överklagat nämndens beslut till mark- och miljödomstolen.

Ur domskälen: ”I målet år, såvitt framkommit, ostridigt att NN:s BDT-avlopp i och för sig är en sådan anläggning som ska anmälas till nämnden för att få inrättas. Den huvudsakliga frågan i målet år om den ifrågavarande anläggningen kan anses ha varit inrättad når den monterats men ännu inte tagen i drift. Av författningstexten i 13 § första stycket förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd följer att en avloppsanordning som en vattentoalett ska anslutas till anses vara inrättad redan före det att vattentoaletten ansluts. Själva anslutningen innebär då att avloppsanordningen tas i bruk. Enligt mark- och miljödomstolen saknas skål att göra någon annan bedömning för en sådan avloppsanordning som nu är i fråga. Domstolen instämmer därför i nämndens bedömning att inrättandet inte kan anses vara kopplat till driftsättningen på sätt som NN har gjort gällande och att inrättandet därmed har skett redan vid monteringen av anläggningen. Eftersom NN har inrättat anläggningen innan detta anmälts hos nämnden ska han betala en miljösanktionsavgift på 3 000 kr. Mark- och miljödomstolen bedömer inte att vad NN i övrigt har anfört medför att ett uttagande av avgiften framstår som oskäligt (jfr 30 kap. 2 § andra stycket miljöbalken). Överklagandet ska därför avslås.”