M 4883-19 Mark- och miljödomstolen Vänersborg

Målnummer: M 4883-19
Beslutande myndighet: Mark- och miljödomstolen Vänersborg
Avgörandedatum: 2020-01-27
Kommun: Skövde

Slutsats

Begreppet ”släppa ut orenat avloppsvatten” var inte tillräckligt preciserat och det framstod som tveksamt vilken räckvidd det meddelade förbudet egentligen hade.

Sammanfattning

Ur domskälen: ”Som länsstyrelsen noterat måste förelägganden och förbud enligt miljöbalken vara tillräckligt preciserade så att adressaten inte behöver tveka om vad det är han eller hon ska göra eller underlåta. Även mark- och miljödomstolen anser att förbudets utformning medför viss otydlighet avseende vilka adresser på fastigheten som avses med förbudet. Dock framgår av beslutet, under rubriken som anger vad beslutet gäller, att anslutna adresser är YY 1 och 2. Att beslutet avser dessa adresser bör också ha stått klart för NN och MM genom vad som i övrigt angetts i beslutet. Domstolen anser att det i och för sig är tillräckligt tydligt att det är YY 1 och 2 som avses med beslutet.

Förbudet avser utsläpp av orenat avloppsvatten. Detta kan tolkas så att vatten som renats, genom något eller flera reningssteg, inte omfattas av förbudet. Detta oavsett vilken reningsgrad som i och för sig uppnåtts. Av handlingarna framgår att avloppsvattnet i och för sig genomgår viss rening. Även om nämnden funnit att avloppsvattnet inte därigenom blir tillräckligt rent kan det inte utan vidare sägas vara orenat. Därmed framstår det som tveksamt vilken räckvidd det meddelade förbudet egentligen har, eller om förbudet alls träffar den pågående verksamheten. Även domstolen anser att förbudet är alltför oklart för att kunna upprätthållas. Därmed ska överklagandet avslås.”