M 9872-17 Mark- och miljööverdomstolen

Målnummer: M 9872-17
Beslutande myndighet: Mark- och miljööverdomstolen
Avgörandedatum: 2018-08-23
Kommun: Hässleholm

Slutsats

Tillsynsmyndigheten kunde i detta fall styrka att överträdelse av förbudet hade skett och vitet dömdes ut.

Sammanfattning

En tillsynsmyndighet förbjöd vid vite en fastighetsägare att släppa ut avloppsvatten till en befintlig avloppsanläggning. För att kunna konstatera om förbudet överträtts hade enkammarbrunnen heltömts. Vid tillsynsmyndighetens uppföljande tillsynsbesök fanns det slam i brunnen och det luktade avlopp. Fastighetsägaren menade att det var dagvatten som hade tillförts anläggningen. Mark- och miljödomstolen fann det inte visat att förbudet överträtts och avslog nämndens ansökan om att vitet skulle dömas ut. Tillsynsmyndigheten överklagade. Mark- och miljööverdomstolens bedömde dock att utredningen visade att avloppsvatten hade släppts ut till den aktuella avloppsanordningen efter att förbudet trädde i kraft, vilket innebar att förbudet hade överträtts.