M 2113-15 Mark- och miljödomstolen Vänersborg

Målnummer: M 2113-15
Beslutande myndighet: Mark- och miljödomstolen Vänersborg
Avgörandedatum: 2015-09-24
Kommun: Uddevalla

Slutsats

Minireningsverk med efterpolering godtogs inte inom vattenskyddsområde.

Sammanfattning

En tillsynsmyndighet avslog ansökan om ett minireningsverk med en efterföljande efterpolering med motiveringen att det råder hög skyddsnivå för hälsoskydd på den ansökta platsen. Fastigheten låg inom sekundär skyddszon i ett vattenskyddsområde vilket innebär 24 timmars rinntid till råvattenintaget.

Fastighetsägarenmenade att den ansökta anläggning var en mycket stor förbättring jämfört med anläggningen utan efterföljande rening som den ska ersätta. Han menade också att det är så långt till råvattenintaget att sannolikheten för påverkan på dricksvatten måste vara obefintlig. Tillsynsmyndigheten anförde att det renade avloppsvattnet kommer att rinna åtminstone delvis i kulvert vilket medför en snabb transport.

Mark- och miljödomstolen avslog fastighetsägarens överklagande. Mark- och miljööverdomstolen beviljade inte prövningstillstånd.