M 1431-14 Mark- och miljödomstolen Vänersborg

Målnummer: M 1431-14
Beslutande myndighet: Mark- och miljödomstolen Vänersborg
Avgörandedatum: 2014-06-17
Kommun: Kungsbacka

Slutsats

Finns det flera delägare och någon av dessa är frisk är inte sjukdom ett skäl för att inte åtgärda en bristfällig anläggning.

Sammanfattning

Tillsynsmyndigheten förbjöd utsläpp till en anläggning utan efterföljande rening. WC- och BDT-vatten leddes till en 2-kammarbrunn och därefter ut i ett dike. Fastigheten ägdes av en äldre sjuklig man och hans dotter.

Mark- och miljödomstolen ansåg att sjukdom skulle kunna vara skäl för att förlänga tiden för åtgärdande, men eftersom det i detta ärende fanns flera ägare till fastigheten och dottern inte åberopade sjukdom ansåg man inte att det fanns skäl att ändra tiden för när åtgärd skulle vara gjord.