M 3774-15 Mark- och miljööverdomstolen

Målnummer: M 3774-15
Beslutande myndighet: Mark- och miljööverdomstolen
Avgörandedatum: 2016-06-16
Kommun: Strängnäs

Slutsats

Tillsynsmyndigheten kunde i detta fall styrka att överträdelse av förbud hade skett och vite dömdes ut.

Sammanfattning

En tillsynsmyndighet förbjöd en fastighetsägare att släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen på fastigheten vid vite 70 000 kronor. Fastighetsägarens argument var att huset hade stått obebott förutom kortare perioder då han hyrt ut den som tillfällig bostad. Utöver att betala hyra skulle hyresgästerna ombesörja bland annat underhåll av avlopp. Han menade även att han inte kunde hållas ansvarig om någon har använt fastigheten utan hans tillstånd.

Av domen framgår att orenat avloppsvatten runnit ut på tomten vid två inspektioner med några månaders mellanrum, efter att förbudet vunnit laga kraft, Vid det första tillfället var fastigheten bebodd. MÖD menade att den bevisning som NN åberopade inte visade att han skulle ha saknat faktisk eller rättslig möjlighet att följa föreläggandet. Därmed bedömde Mark- och miljööverdomstolen att nämnden hade visat att förbudet överträtts.”