M 2804-16 Mark- och miljödomstolen Växjö

Målnummer: M 2804-16
Beslutande myndighet: Mark- och miljödomstolen Växjö
Avgörandedatum: 2016-12-06
Kommun: Ljungby

Slutsats

Grundvattennivån var inte utredd. Villkor kan inte föreskrivas om det inte är klart att det faktiskt kan följas.

Ärendet återförvisades.

Sammanfattning

En fastighetsägare ansökte om en infiltration av typen x avsedd för både WC- och BDT-spillvatten. Tillståndet beviljades men överklagades av grannen på vars mark det fanns ett servitut för att placera en avloppsanläggning. Grannen menade att det fanns risk för översvämning av anläggningen.

Mark- och miljödomstolen delade denna uppfattning och återförvisade ärendet till tillsynsmyndigheten

”Enligt mark- och miljödomstolens bedömning är förhållandena i målet inte tillräckligt utredda. Genom överklagandet till länsstyrelsen och nu till mark- och miljödomstolen har det framkommit motstridiga uppgifter om risken för översvämning av den sökta platsen som inte har behandlats i första instans samt att det kan finnas ytterligare tekniska lösningar som kan vidtas genom dränering av x-anläggningen, förhöjd nivå på x-anläggningen och pumpning av avloppsvattnet från trekammarbrunnen samt alternativa lokaliseringar. Det är inte fullständigt utrett om och vilka av dessa åtgärder som är möjliga eller nödvändiga. Grundvattenytans nivå på platsen är inte heller utredd vilket ska vara gjort innan tillstånd lämnas. Även om villkor om ett minsta avstånd mellan infiltrationens botten och grundvattenytan föreskrivs måste det vara visat att ett sådant villkor faktiskt kan innehållas. Överklagandet kan därför inte bifallas. Nämnden har upplyst om att en ny ansökan är under prövning som innebär en alternativ lokalisering av kompaktfiltret inom sökandens egen fastighet. Mot denna bakgrund ska underinstansernas beslut upphävas och ärendet återförvisas till nämnden för fortsatt handläggning och beslut ”