M 9796-10 Miljööverdomstolen

Målnummer: M 9796-10
Beslutande myndighet: Miljööverdomstolen
Avgörandedatum: 2011-07-07
Kommun: Eskilstuna

Slutsats

Miljööverdomstolen ansåg att minireningsverk inte var en lämplig lösning i det aktuella fallet men att tillstånd till avloppsanläggning borde kunna ges om utsläppen begränsades till BDT-spillvatten.

Ärendet återförvisades.

Sammanfattning

En tillsynsmyndighet avslog en ansökan om avloppstillstånd för tre fastigheter som fått förhandsbesked för nybyggnation med hänvisning till de lokala förhållandena och att utbyggnad av kommunalt VA-nät skulle inväntas.

När förhandsbesked beviljades var avsikten att ansluta den nya bebyggelsen till kommunalt VA-nät, men när ansökan senare inkom till tillsynsmyndigheten hade kommunen ändrat sina VA-utbyggnadsplaner. Tillsynsmyndigheten ansåg att det fanns risk för påverkan på recipienten Mälaren likväl som risk för olägenheter då området var tämligen tättbebyggt.

Miljööverdomstolen poängterade inledningsvis att prövningen av förhandsbesked enligt plan- och bygglagen och prövningen av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken skulle ske parallellt utan inbördes begränsningar.

Miljööverdomstolen konstaterade vidare att den bästa lösningen för området, såsom i många andra fall, är att kommunen ansluter området till kommunalt vatten och avlopp. Av handlingarna i målet framgår att det är osäkert när detta kommer att ske och om det i så fall kommer att omfatta aktuella fastigheter. Om en sökt enskild avloppsanläggning är godtagbar ur miljösynpunkt ska tillstånd ges. I detta fall ansågs minireningsverk inte vara en acceptabel lösning, utan en förutsättning för tillstånd var att utsläppet begränsades till BDT-spillvatten. WC-frågan får då lösas genom sluten tank, förbränningstoalett eller på annat sätt. Ärendet återförvisades till tillsynsmyndigheten.