P 10585-13 Mark- och miljööverdomstolen

Målnummer: P 10585-13
Beslutande myndighet: Mark- och miljööverdomstolen
Avgörandedatum: 2014-09-15
Kommun: Leksand

Slutsats

Mark som av och till översvämmas ansågs inte lämplig för byggnation.

Sammanfattning

Ansökan om förhandsbesked för ett enfamiljshus inkom till en kommuns byggnadsnämnd, som avslog ansökan med hänvisning till att det bl.a. var svårt att anordna enskilt avlopp på grund av framförallt risk för översvämningar. Mark- och miljööverdomstolen avslog ansökan om förhandsbesked.

Ur domskälen: ”Vad sedan gäller möjligheten att ordna avlopp framgår det av utredningen i målet att det råder svåra markförhållanden i området. Grundvattennivån är hög, det finns närliggande vattentäkter och vid höga vattenstånd kan det finnas risk för översvämning, vilket påverkar möjligheterna att ordna ett robust och välfungerande avlopp. Nämnden har bedömt att uppförande av ett nytt bostadshus med tillhörande avloppsanläggning, uppströms vattentäkter och känsliga naturområden, på mark som periodvis kan komma att översvämmas, inte uppfyller kraven på en lämplig markanvändning. Nämnden har också framhållit att den typ av avloppslösning som föreslås inte bör accepteras vid etablering av ny bebyggelse. Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att det i och för sig framstår som möjligt att anordna en från miljö- och hälsosynpunkt godtagbar avloppslösning för ett enbostadshus på fastigheten. Markförhållandena är emellertid sådana att den lösning som måste användas avviker från vad som kan anses lämpligt vid nybyggnation av permanent bebyggelse. Med hänsyn härtill får nämnden anses ha haft fog för bedömningen att marken inte är lämplig för den sökta åtgärden. Det föreligger därmed tillräckliga skäl för att lämna ett negativt förhandsbesked.”