Hitta på sidan

M 5333-23 Mark- och miljööverdomstolen

Målnummer: M 5333-23
Beslutande myndighet: Mark- och miljööverdomstolen
Avgörandedatum: 2023-06-20
Kommun: Stockholm

Slutsats

MÖD har senarelagt tidpunkten från vilken ett förbud ska gälla, då den av Mark- och miljödomstolen beslutade tidpunkten infaller kort efter MÖD:s avgörande.

Sammanfattning

En tillsynsmyndighet beslutade att bevilja tillstånd om att få inrätta ett enskilt avlopp vilket därefter togs i bruk. I samband med granskningen av den kvalitetsredovisning som fastighetsägarna hade skickat in uppmärksammade nämnden att anläggningen inte stämde överens med det beviljade tillståndet, vilket fastighetsägarna informerades om. Fastighetsägarna ansökte om tillstånd för att inrätta ett nytt enskilt avlopp, vilket beviljades av nämnden. Någon redovisning av att ett nytt avlopp hade uppförts enligt det nya tillståndet inkom dock aldrig till nämnden. Fastighetsägarna uppgav i stället att de inte hade för avsikt att installera något nytt avlopp varför tillsynsmyndigheten beslutade att förbjuda fastighetsägarna att släppa ut spillvatten från WC, bad-, disk- och tvättvatten till den befintliga avloppsanläggningen tre månader efter delgivningen av beslutet. Fastighetsägarna överklagade beslutet till länsstyrelsen som avslog överklagandet. 

Vid en sammantagen bedömning ansåg därefter mark- och miljödomstolen att det inte kan anses som orimligt att anläggningen inte får användas tills dess att den har åtgärdats. Underinstansernas beslut fastställdes därmed och överklagandet avslogs. Eftersom tidpunkten för förbudets ikraftträdande hade passerats flyttades detta fram enligt vad som framgår av domslutet.

Mark- och miljööverdomstolen instämde i mark- och miljödomstolens bedömning att nämnden har haft fog för sitt beslut om förbud. På grund av den korta tid som återstod till dess att förbudet började gälla, ansåg Mark- och miljööverdomstolen dock att det fanns skäl att förlänga tiden. Mark- och miljööverdomstolen ändrade därför mark – och miljödomstolens dom endast vad gällde tidpunkten då förbudet ska börja gälla.