M 1050-13 Mark- och miljödomstolen Växjö

Målnummer: M 1050-13
Beslutande myndighet: Mark- och miljödomstolen Växjö
Avgörandedatum: 2013-05-21
Kommun: Helsingborg

Slutsats

En fastighetsägare är utan tillgångar först när denne inte kan skaffa medel genom lån/inteckning av sin fastighet.

Sammanfattning

Fastighetsägaren anförde att han inte kunde få några lån eftersom han var sjukpensionär och låginkomsttagare. Fastighetsägaren vill att beslutet ändras till ett uppskov tillsvidare med att göra en ny avloppsanläggning.

Länsstyrelsen ansåg att förbudet var motiverat eftersom anläggningen var bristfällig. Den bestod av en trekammarbrunn där avloppsvattnet leddes från den befintliga slamavskiljare via en sandfilterbrunn och inspektionsbrunn till dikningsföretag som stod i förbindelse med en å med otillfredsställande vattenkvalitet och stor näringsämnespåverkan. Ån har stor näringspåverkan från sin omgivning och vattenkvalitén är otillfredsställande. Den rening som avloppsvattnet från fastigheten genomgår är av så obetydligt slag att det i praktiken nästintill är fråga om ett direktutsläpp i vattenområde.

Av länsstyrelsens motivering framgår bland annat följande: ”Av rättspraxis framgår att en adressat kan sakna faktisk möjlighet att följa ett förbud i de fall adressaten är rättsligt förhindrad att följa förbudet. Att sakna tillgångar för att kunna följa förbudet eller att inte ha rådighet över sin egendom kan innebära att det saknas faktisk möjlighet att följa förbudet. En adressat är dock utan tillgångar först då adressaten inte kan skaffa medel genom upptagande av lån. I sådana fall krävs till exempel att fastigheter i adressatens ägo ska vara fullt intecknade (se bland annat Miljödomstolens dom M 417-06). Fastigheten X är enligt fastighetsdatasystemet inte fullt intecknad, varför NN torde ha en faktisk möjlighet at kunna följa tillsynsmyndighetens beslut. Länsstyrelsen finner med anledning härav att det inte har framkommit någon omständighet som innebär att förbudet är att anse som orimligt. Inte heller kan beslutet ses som mer ingripande än nödvändigt.”

MMD gjorde samma bedömning och avslog fastighetsägarens överklagande.