P 8864-14 Mark- och miljööverdomstolen

Målnummer: P 8864-14
Beslutande myndighet: Mark- och miljööverdomstolen
Avgörandedatum: 2014-09-15
Kommun: Leksand

Slutsats

Det måste finnas en utredning om markförhållanden på platsen, risken för översvämning och utredning om hur vatten- och avloppsfrågan avses lösas för att frågan om förhandsbesked ska kunna prövas.

Sammanfattning

Ansökan om förhandsbesked för ett enfamiljshus inkom till en kommuns byggnadsnämnd, som beviljade förhandsbesked. Grannen överklagade beslutet och menade att platsen inte var lämplig för byggnation pga. bl.a. risken för översvämningar.

Ur domskälen: ”Vid syn på platsen den 2 juni 2015 kunde Mark- och miljööverdomstolen konstatera att stora delar av den aktuella platsen var sank och till vissa delar översvämmad. I fastighetens västra gräns fanns en bäck med strömmande vatten. Platsen för den tilltänkta byggnationen var relativt plan men hela området år beläget på en sluttning ner mot Siljan. Mark- och miljööverdomstolen noterar att stora delar av etableringsområdet var översvämmat även vid nämndens besök på platsen under våren 2013. Någon närmare utredning rörande markförhållandena på platsen, risken för översvämning eller de faktiska förutsättningarna för byggnation finns inte i målet. En grundläggande förutsättning för att marken ska vara lämplig för bebyggelse är vidare att det går att anordna godtagbara anordningar för vattenförsörjning och avlopp. I detta mål finns inte någon utredning som visar hur vatten- och avloppsfrågan ska lösas, annat ån ett konstaterande att infiltrationsförhållandena på platsen bedöms som dåliga varför ett minireningsverk kan bli nödvändigt. Mark- och miljödomstolen instämmer med hänsyn till ovannämnda omständigheter i mark- och miljödomstolens bedömning om platsens lämplighet för byggnation och avslår överklagandet.