M 344-16 Mark- och miljödomstolen Vänersborg

Målnummer: M 344-16
Beslutande myndighet: Mark- och miljödomstolen Vänersborg
Avgörandedatum: 2016-04-14
Kommun: Lilla Edet

Slutsats

Bedömningen av om den ansökta avloppsanlägg-ningen kan tillåtas eller inte inom vattenskyddsområdet bör ta hänsyn till vad som kan bli följden på sikt av en generell tillståndsgivning av den aktuella tekniken för fastigheter inom området

Sammanfattning

En fastighetsägare ansökte om tillstånd att installera en avloppsanläggning bestående av minireningsverk kompletterat med efterpoleringssteg. Tillsynsmyndigheten avslog ansökan. Länsstyrelsen avslog överklagandet. Mark- och miljödomstolen fann inte skäl att ändra länsstyrelsens beslut. Beslutet att avslå ansökan om tillstånd till installation av avloppsanläggning står därmed fast. Länsstyrelsen hade i sitt beslut bland annat anfört följande.

Av praxis från Mark- och miljööverdomstolen (MÖD 2006:53) framgår att det finns skäl att inta en restriktiv hållning till minireningsverk i känsliga miljöer och att det för att följa miljöbalkens mål att främja en hållbar utveckling kan finnas skäl att neka installation av konventionella avloppslösningar, till förmån för en avloppslösning som bedöms som mer kretsloppsanpassad. Med beaktande av att vattenkvaliteten i denna de! av Öresjö skulle riskeras om avloppsreningsanläggningar med wc inkopplat skulle tillåtas delar Länsstyrelsen nämndens bedömning att slutna kretsloppsanpassade lösningar bör eftersträvas i området. Länsstyrelsen anser inte att det framkommit i ärendet att kostnaderna för att omhänderta avloppsvattnet i en sluten avloppslösning skulle bli orimligt höga. Länsstyrelsen bedömer därmed att det är rimligt att kräva ett sådant avloppssystem för att förebygga att avloppsutsläppen från fastigheten medför olägenheter för människors hälsa. Nämnden har därför haft fog för sitt beslut att avslå ansökan om tillstånd till inrättande av avloppsanläggning bestående av minireningsverk med efterpolering […].