M 6259-03 Mark- och miljööverdomstolen

Målnummer: M 6259-03
Beslutande myndighet: Mark- och miljööverdomstolen
Avgörandedatum: 2004-06-09
Kommun: Höör

Slutsats

MÖD ansåg (då det endast var mycket små mängder avloppsvatten) att det inte var rimligt att förelägga fastighetsägarna att på sin sommarfastighet anordna en slamavskiljare trots att befintlig anläggning enbart bestod av rensbrunn med efterföljande stenkista.

Sammanfattning

Tillsynsmyndigheten hade förelagt fastighetsägarna om att inrätta en ny slamavskiljare för BDT-avloppsvattnet. Utsläppet gjordes via en rensbrunn till en stenkista. Fastigheten användes som sommarbostad av ett äldre par och enligt deras uppgifter bestod utsläppen av endast ett 10-tal liter per år. Någon annan utredning om fastighetens nyttjandegrad fanns inte. Utsläppet ägde rum inom Helgeåns tillrinningsområde. Det var dock inget direktutsläpp. Kommunen hade under ett flertal år försökt komma tillrätta med övergödningsproblematiken inom hela tillrinningsområdet genom att vidta åtgärder vid utsläppskällorna, t.ex. enskilda avloppsanläggningar och gödselhantering inom jordbruket. MÖD ansåg att (då det endast var mycket små mängder avloppsvatten) det inte var rimligt att förelägga fastighetsägarna att på sin sommarfastighet anordna en slamavskiljare trots att befintlig anläggning enbart bestod av rensbrunn med efterföljande stenkista.

Se även nyare rättsfall MÖD M 7529-14, 2015-02-02