M 7139-03 Mark- och miljööverdomstolen

Målnummer: M 7139-03
Dom: 2005:20
Beslutande myndighet: Mark- och miljööverdomstolen
Avgörandedatum: 2005-03-10
Kommun: Höganäs

Slutsats

En anslutning till det kommunala spillvattennätet utgör som regel den miljömässigt mest lämpliga lösningen för att komma till rätta med olägenheter från utsläpp av avloppsvatten.

Sammanfattning

Tillsynsmyndigheten förelade en fastighetsägare om att koppla på befintligt BDT-avlopp till det kommunala va-nätet. Nämnden förbjöd samtidigt sluten tank. Befintlig anläggning bestod av stenkista.

MÖD ansåg att den befintliga avloppsanläggningen inte uppfyllde de krav som ställs i 9 kap 7 § MB och det fanns skäl att ställa krav på förbättring. Eftersom fastigheten låg inom verksamhetsområde för kommunalt VA och det redan fanns en förbindelsepunkt så ansåg domstolen att en anslutning till den kommunala va-anläggningen var den miljömässigt mest lämpliga lösningen för att komma till rätta med olägenheter från utsläpp av avloppsvatten. Fastighetsägarens förslag på sluten tank jämfördes med kostnaden för en anslutning och MÖD fann att det inte var orimligt att kräva en anslutning till den kommunala anläggningen.

MÖD skriver i domskälen: ”Fastigheten ligger inom verksamhetsområdet för den kommunala va-anläggningen och en förbindelsepunkt till denna finns upprättad för fastigheten. Under sådana förhållanden får en anslutning till den kommunala va-anläggningen i regel anses utgöra den miljömässigt mest lämpliga lösningen för att komma tillrätta med olägenheter från utsläpp av avloppsvatten. NN har emellertid föreslagit att en sluten tank istället ska installeras för spillvattnet från fastigheten. Vid en bedömning av nyttan av en anslutning till den kommunala va-anläggningen i förhållande till den merkostnad som skulle bli följden av en sådan anslutning istället för en installation av en sluten tank, finner Miljööverdomstolen att det inte kan anses orimligt att kräva att fastigheten ansluts till den kommunala va-anläggningen. Miljönämnden har således haft fog för att utfärda det aktuella föreläggandet.”