M 8408-14 Mark- och miljööverdomstolen

Målnummer: M 8408-14
Beslutande myndighet: Mark- och miljööverdomstolen
Avgörandedatum: 2014-10-06
Kommun: Sölvesborg

Slutsats

Det var i detta fall inte förenligt med kraven som ställs i 9 kap 7 § miljöbalken att avleda orenat toalettavloppsvatten till gårdens gödselbrunn, trots att det endast var frågan om avledande från en personaltoalett som användes sparsamt.

Sammanfattning

En miljönämnd förbjöd ett bolag att släppa ut avloppsvatten från vattentoalett till gödselbrunn. Beslutet motiverades med att WC-avloppsvatten kan innehålla ett stort antal sjukdomsframkallande mikroorganismer och behöver hygieniseras under minst ett års tid för att sedan kunna spridas på mark. En tillräckligt lång lagringstid bedömdes inte vara möjlig att uppnå varför ett förbud mot utsläpp till gödselbrunnen meddelades. Beslutet överklagades till MÖD men domstolen instämde i MMD:s bedömning att det funnits fog för nämnden att förbjuda bolaget att släppa ut avloppsvatten från vattentoalett till gödselbrunnen.