M 879-16 Mark- och miljööverdomstolen

Målnummer: M 879-16
Beslutande myndighet: Mark- och miljööverdomstolen
Avgörandedatum: 2016-06-08
Kommun: Gotland

Slutsats

I ett mål där anmälan inkommit till den kommunala nämnden om att ett enskilt avlopp anlagts utan tillstånd trots att sådant krävts, har Mark- och miljööverdomstolen funnit att nämnden varit skyldig att vidta åtgärder för att åstadkomma rättelse. Det har inte ansetts tillräckligt att hänvisa till ett inom kommunen pågående arbete avseende översyn av enskilda avlopp, särskilt då det varit oklart när denna översyn skulle nå det i målet aktuella avloppet.