M 8632-01 Mark- och miljööverdomstolen

Målnummer: M 8632-01
Dom: 2003:39
Beslutande myndighet: Mark- och miljööverdomstolen
Avgörandedatum: 2003-04-22
Kommun: Mjölby

Slutsats

Det var skäligt att jämka ett vite på grund av små ekonomiska förhållanden, men inte att efterskänka det helt.

Sammanfattning

Tillsynsmyndigheten ansökte om utdömande av vite om 30 000 kr mot en fastighetsägare för att denne inte hade följt ett föreläggande att ansluta fastighetens avlopp till en godkänd avloppsanläggning. Fastighetsägaren invände att vitet borde efterskänkas med hänsyn till hans små ekonomiska förhållanden. Han hade 6 000 kr/mån i pension, och fastigheten var taxerad till 81 000 kr. Miljödomstolen ansåg att skäl inte förelåg för att helt efterskänka vitet, men väl att jämka det till 15 000 kr. Miljööverdomstolen ändrade endast på så vis att vitet fastställdes till 10 000 kr.