M 1327-03 Mark- och miljööverdomstolen

Målnummer: M 1327-03
Beslutande myndighet: Mark- och miljööverdomstolen
Avgörandedatum: 2004-06-14
Kommun: Ystad

Slutsats

Utsläpp av WC och BDT- avloppsvatten utan längre gående rening till en å förbjöds.

Sammanfattning

Tillsynsmyndigheten förbjöd en fastighetsägare att släppa ut spillvatten som inte undergått längre gående rening än slamavskiljning från WC eller BDT. WC-vatten avleddes till en å via en trekammarbrunn. Köksavloppet leddes till samma vattendrag efter att ha passerat två rensbrunnar, medan tvättvattnet leddes dit utan slamavskiljning. Utsläppen gjordes till ett starkt övergött vattendrag.

Ur MÖD:s domskäl: ”Kravet på rening av WC-vatten grundas direkt på förbudet i 9 kap. 7§ MB samt 12 § FMH. Det får numera anses utrett att avloppsvattnet från WC leds till en trekammar¬brunn varefter det förs till en avloppsledning som mynnar i ett vattendrag, Tyge å. Det är inte uppenbart att det kan se utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Utredningen i målet ger inte stöd för att fastigheten XX i Ystads kommun ligger inom tätbebyggt område. Krav på rening av övrigt avloppsvatten (BDT-vatten) kan därför inte grundas på 12 § FMH. En individuell bedömning av behovet av rening av BDT-vatten får göras med stöd av 9 kap. 7§ och 2 kap. 3§ miljöbalken. Vid denna bedömning finner Miljööverdomstolen att fastigheten används på ett sådant sätt att krav på rening av även detta vatten kan ställas på det sätt som miljö- och byggnadsnämnden har gjort i föreläggandet.”