M 1450–23 Mark- och miljööverdomstolen

Målnummer: M 1450–23
Beslutande myndighet: Mark- och miljööverdomstolen
Avgörandedatum: 2024-01-26
Kommun: Härnösand

Slutsats

En nämnd hade vid vite förbjudit utsläpp av avloppsvatten till en bristfällig avloppsanläggning. Av nämndens utredning framgick att en person bodde på fastigheten dagarna innan förbudet trädde i kraft och att några åtgärder med anledning av den bristfälliga avloppsanläggningen då ännu inte hade vidtagits. Under dessa förhållanden ankommer det på verksamhetsutövaren att lämna en förklaring till hur utsläpp av avloppsvatten till fastighetens avloppsanläggning har undvikits. Verksamhetsutövaren hade inte lämnat någon sådan förklaring. MÖD ansåg därför att nämnden, genom sin utredning, hade visat att avloppsvatten har släppts ut till fastighetens avloppsanläggning i strid med förbudet.

Sammanfattning

MÖD har fastställt ett utdömt vite avseende utsläpp av spillvatten. Av nämndens utredning framgick att i vart fall en person fortfarande bodde kvar på fastigheten dagarna innan förbudet trädde i kraft och att några åtgärder med anledning av den bristfälliga avloppsanläggningen då ännu inte hade vidtagits. Dessa uppgifter hade inte ifrågasatts av verksamhetsutövaren och denne hade inte heller påstått att fastigheten inte var bebodd eller att förhållandena på något sätt förändrats sedan förbudet började gälla.

MÖD ansåg att det därigenom var utrett att fastigheten vid tidpunkten för den påstådda överträdelsen var bebodd. Detta talade också starkt för att avloppsvatten måste ha släppts ut till avloppsanläggningen. Under dessa förhållanden ankommer det på verksamhetsutövaren att lämna en konkret och rimlig förklaring till hur utsläpp av avloppsvatten till fastighetens avloppsanläggning har undvikits (se MÖD:s dom den 5 april 2022 i mål nr M 4161–21).

Verksamhetsutövaren hade inte lämnat någon sådan förklaring. MÖD ansåg därför att nämnden, genom sin utredning, med tillräcklig styrka hade visat att avloppsvatten släppts ut till fastighetens avloppsanläggning i strid med förbudet.