M 8011-03 Mark- och miljööverdomstolen

Målnummer: M 8011-03
Dom: 2004:23
Beslutande myndighet: Mark- och miljööverdomstolen
Kommun: Lerum

Slutsats

Föreläggandet behöver vara väl preciserat för att verksamhetsutövaren ska veta vad denne behöver göra för att uppfylla det.

Sammanfattning

Miljö- och hälsoskyddsnämnden hade vid vite förelagt en samfällighetsförening att komma in med förslag på hur föreningens avloppsanläggning skulle förbättras så att olägenheter för människors hälsa och miljö inte uppkom.

Ur miljööverdomstolens dom: ”Miljööverdomstolen anser att det med hänvisning till kunskapskravet, inte kan krävas av föreningen att den enligt 26 kap. 9 § miljöbalken skall redovisa förslag på åtgärder för att förbättra reningseffekten hos föreningens avloppsanläggning. Kravet på kunskap är enligt Miljööverdomstolens bedömning så allmänt att det inte tar över de krav som från rättssäkerhetssynpunkt måste ställa på utformningen av ett tillsynsföreläggande. Av ett sådant föreläggande bör liksom tidigare klart framgå vad adressaten har att iaktta och det är tillsynsmyndighetens sak att precisera detta. Det finns däremot inte något hinder mot att förelägga föreningen enligt 26 kap. 19 och 22 §§ miljöbalken att redovisa det underlag som kan behövas för att tillsynsmyndigheten ska kunna ta ställning till vilka åtgärder som ska krävas av föreningen”