M 8103-17 Mark- och miljööverdomstolen

Målnummer: M 8103-17
Beslutande myndighet: Mark- och miljööverdomstolen
Avgörandedatum: 2018-04-17
Kommun: Malmö

Slutsats

Surrogatdelgivning, det vill säga att handlingen lämnas till annan person än delgivningsmottagaren (se 34-37 §§ delgivningslagen), godtogs då det visats att adressaten hade fått kännedom om vitesföreläggandet

Sammanfattning

En tillsynsmyndighet begärde utdömande av vite. Fastighetsägaren var delgiven genom så kallad surrogatdelgivning, dvs. handlingen lämnas till en annan person än delgivningsmottagaren personligen.

Ur domskälen: ” Mark- och miljööverdomstolen delar mark- och miljödomstolens bedömning att förutsättningarna för delgivning av föreläggandet genom s.k. surrogatdelgivning år uppfyllda i detta fall. NN har alltså delgetts vitesföreläggandet.

Delgivning genom surrogatdelgivning innebär inte att den handling som ska delges överlämnas till adressaten personligen. I fall där delgivning sker genom surrogatdelgivning kan därmed adressaten inte utan vidare antas ha fått faktisk kännedom om föreläggandet genom delgivningen. En prövning får då ske av om adressaten på annat sätt ska anses ha fått kännedom om föreläggandet.

I sin ansökan om utdömande av vite har nämnden hänvisat till bl.a. epostkorrespondens från april 2017 mellan företrädare för miljöförvaltningen och NN. I denna korrespondens har företrädare för miljöförvaltningen ställt frågor om några åtgärder har vidtagits med anledning av föreläggandet om förbud mot utsläpp av spillvatten och NN svarat, den 10 april 2017, med en förklaring om hur han planerar att ordna avloppet. NN har sedan han fick del av nämndens ansökan om utdömande av vite inte invänt att han inte har fått del av vitesföreläggandet och han har inte heller framfört invändningar mot den av nämnden åberopade e-postkorrespondensen. Enligt Mark- och miljööverdomstolen år det genom utredningen i målet visat att NN har fått kännedom om föreläggandet på det sätt som krävs för att vitet ska kunna dömas ut. Föreläggandet har fått laga kraft. Det år lagligen grundat och har överträtts. Det har inte framkommit något som tyder på att ändamålet med vitet har förlorat sin betydelse. Vitesbeloppets storlek är skäligt och det har inte framkommit några skäl att jämka vitet. Mark- och miljööverdomstolen finner mot bakgrund av det anförda att samtliga förutsättningar för utdömande av vitet år uppfyllda.”