M 2654-11 Mark- och miljödomstolen Vänersborg

Målnummer: M 2654-11
Beslutande myndighet: Mark- och miljödomstolen Vänersborg
Avgörandedatum: 2011-10-25
Kommun: Borås

Slutsats

Det gick inte att se vem som skrivit under delgivningskvittot. Därmed gick det inte att avgöra om personen i fråga hade rätt att företräda föreningen som var adressat i ärendet.

Sammanfattning

Miljö- och konsumentnämnden i Borås stad förelade verksamhetsutövaren att vidta skyddsåtgärder vid bedrivandet av motorsportverksamhet på Borås Motorstadion.

I föreläggandet står det bl.a. att "motorsportverksamhet ska bedrivas inom de tidsgränser som anges i villkorspunkt 2 i tillståndet enligt miljöskyddslagen, eller i dispensbeslut från tillsynsmyndigheten". Föreläggandet är också förenat med ett löpande vite om 5 000 kr för varje överträdelse av någon av villkorspunkterna. Nämnden har yrkat att verksamhetsutövaren ska förpliktas att betala det förelagda vitet om 5 000 kr avseende överträdelse av villkor nr 2 i föreläggandet.

Nämnden har som bevis på delgivningen av föreläggandet ingett ett mottagningsbevis från Posten utvisande att Posten överlämnat en försändelse innehållande i målet aktuellt föreläggande.

Mark och miljödomstolen skriver i sina domskäl:

”Ett vitesföreläggande ska enligt 2 § fjärde stycket lagen (1985:206) om viten delges adressaten. Enligt 13 § delgivningslagen (2010:1932) är en person som har rätt att företräda den juridiska personen delgivningsmottagare. I den handling som nämnden har ingett som bevis på delgivning går det att utläsa vilken handling som överlämnats och att adressaten är verksamhetsutövaren. Det går dock inte att utläsa vem som tagit emot handlingen och därmed går det inte heller att kontrollera om det är en person som har rätt att företräda verksamhetsutövaren som har mottagit försändelsen. Enligt mark- och miljödomstolen kan nämnden därför inte anses ha visat att verksamhetsutövaren har delgivits i målet aktuellt föreläggande. På grund härav ska ansökan om utdömande av vite avslås.”