P 10164-14 Mark- och miljööverdomstolen

Målnummer: P 10164-14
Beslutande myndighet: Mark- och miljööverdomstolen
Avgörandedatum: 2015-04-30
Kommun: Gotland

Slutsats

Förhandsbeskedet var villkorat med att det skulle finnas anslutningspunkter för vatten och avlopp alternativt servitutsavtal för nyttjande av mark för en infiltrationsanläggning.

Mark- och miljööverdomstolen ansåg att det var en förutsättning för att kunna bevilja förhandsbesked att sådana förutsättningar var klara vid beslutstillfället. Förhandsbesked beviljades inte.

Sammanfattning

Ansökan om förhandsbesked för ett fritidshus inkom till en kommuns byggnadsnämnd, som beviljade förhandsbeskedet med att ”anslutningspunkter för vatten och avlopp ska vara framdragna till tomten, alternativt servitutsavtal för nyttjande av marken ska finnas.”

Mark- och miljööverdomstolen upphävde nämndens beslut.

Ur domskälen: ”Ett förhandsbesked avser frågan om markens lämplighet för bebyggelse. Ett positivt förhandsbesked ska ge den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd en säkerhet om att det som är prövat inom ramen för förbandsbeskedet kommer att tillåtas på den avsedda platsen. För att ett positivt förhandsbesked ska kunna ges måste grundläggande förutsättningar för byggnation på en viss plats vara åtminstone översiktligt klarlagda (jfr regeringens beslut den 12 september 2002, M 2001/4185/Hs/P). En grundläggande förutsättning för att marken ska anses vara lämplig för bebyggelse år att VA-frågan är löst. Av utredningen i målet framgår att området inte är prioriterat vad avser kommunalt vatten och avlopp varför en sådan lösning inte synes vara aktuell. I det VA-yttrande från Samhällsbyggnadsförvaltningen som finns i målet rekommenderas att VA-frågan ska lösas genom WC-tank och gemensam BDT-infiltration för minst 20 hushåll på en angränsande fastighet. I yttrandet sägs vidare att: "Innan bygglov ges skall servitut finnas som säkrar tillgång till infiltrationsplatsen." Förutsättningarna för att erhålla servitut för en sådan anläggning är inte närmare belysta i målet. Nämndens beslut år villkorat med förutsättningar som inte föreligger vid beslutstillfället. Sökanden råder inte ensam över att de kommer till stånd. Med sådana villkor uttunnas innehållet i förhandsbeskedet till den grad, att det kan anses ha förlorat sin egenskap av tillstånd. Det saknas därför förutsättningar att ge ett positivt förhandsbesked. Byggnadsnämndens beslut ska således upphävas.