Biologisk effektövervakning av organiska tennföreningar

Organiska tennföreningar tillhör de grupper av ämnen som ska prioriteras i miljöövervakningen.

Om övervakningsmanualen

  • Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket
  • Programområde: Kust och hav
  • Delprogram: Metaller och organiska miljögifter i marin miljö
  • Kategori: Effekter av farliga ämnen

Datavärdskap

Syfte och mål med undersökningstypen

Syftet med denna undersökningstyp är att påvisa långsiktiga förändringar i den marina miljön som en effekt av organiska tennföreningar. Resultaten ger underlag för uppföljning av främst miljömålet Giftfri miljö men även för miljömålet Hav i balans samt levande kust och skärgård.