Patologi hos gråsäl, vikaresäl och knubbsäl

Efter att ha varit kraftigt påverkade ökar nu sälpopulationerna i Östersjön igen. Dock finns det halter av både klassiska miljögifter och sådana som uppmärksammats på senare tid som är så pass höga att det finns anledning att fortsatt följa upp möjliga effekter.

Om övervakningsmanualen

  • Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket
  • Programområde: Kust och hav
  • Delprogram: Säl och havsörn
  • Kategori: Effekter av farliga ämnen

Datavärdskap

Syfte och mål med undersökningstypen

Patologiska förändringar hos säl har varit en av de viktigaste indikatorerna av påverkan. Syftet med undersökningstypen är att beskriva metoder för övervakning av hälsotillståndet hos populationerna av östersjösäl via obduktioner av djur som samlas in till Naturhistoriska riksmuseet.

Resultaten kan användas för att fastställa ett områdes status i förhållande till miljömålen Hav i balans samt levande kust och skärgård och Giftfri miljö.