Syrehalt i bottenvatten, kartering

Undersökningstypen kan bidra till att beskriva hotbilder mot miljön i kust- och havsområden som bottendöd, minskad fiskproduktion och minskad biologisk mångfald.

Om övervakningsmanualen

  • Senaste version: 1:1, uppdaterad 2016-12-07
  • Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
  • Programområde: Kust och hav
  • Delprogram: Fria vattenmassan
  • Kategori: Vattenmassan

Datavärdskap

Syfte och mål med undersökningstypen

Undersökningstypen ger underlag för bedömning av miljötillståndet i kust- eller havsområden, speciellt i förhållande till miljömålet Ingen övergödning.

Målet med undersökningstypen är att kartera eller identifiera gradvisa förändringar (gradienter) i bottenvattnets syrgashalt, samt att uppskatta geografiska och tidsmässiga förändringar i bottenvattnets syrehalt inom ett kust- eller havsområde i syfte att följa effekterna av belastning av organiskt material.


Ökad tillförsel av organiskt material (sedimentation av organiskt material av döda växter och djur i den fria vattenmassan eller utsläpp av organiskt material från industrier och reningsverk) ökar syreförbrukningen i bottnarna. I kombination med begränsat vattenutbyte resulterar detta i syrebrist i bottenvattnet, vilket kan leda till att de bottenlevande djuren slås ut över större eller mindre områden.


De djurarter som förekommer runt den svenska kusten har högst varierande krav på sin omgivning vad gäller till exempel syrehalt, salthalt och temperatur. För att tolka resultaten av undersökningar av bottenlevande djur är det därför viktigt att känna till de fysikalisk-kemiska förhållandena i bottenvattnet. Undersökningen bör därför även bedrivas som komplement till kartering av förekomsten av större bottenlevande djur.

Publicerad: 2016-09-16
Uppdaterad: 2016-12-07
Sidansvarig: Webbredaktion