Bottenfauna i sjöars litoral och vattendrag - oberoende urval

Bottenfauna är väl lämpad för att beskriva ett vattens kemiska och fysikaliska tillstånd eftersom skilda arter av bottenfauna har olika känslighet för olika typer av kemiska och fysikaliska faktorer. Till skillnad från vattenkemin ger bottenfaunan ett integrerat mått på tillståndet bakåt i tiden.

Om övervakningsmanualen

 • Senaste version: 1:2, uppdaterad 2016-11-01
 • Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
 • Programområde: Sötvatten
 • Delprogram: Trendstationer sjöar, Trendstationer vattendrag
 • Kategori: Bottenfauna

Datavärdskap

Syfte och mål med undersökningstypen 

Inventering av bottenfauna i sjöars litoral och vattendrag med oberoende urval syftar till att klarlägga:

 1. om en biotop hyser höga naturvärden (biologisk mångfald, förekomst av rödlistade arter) 
 2. förekomst av indikatortaxa
 3. behovet av miljövårdsåtgärder
 4. försurnings- och föroreningsstatus (eventuell påverkan från jord-/skogsbruk, avlopp eller dylikt)
 5. om den biologiska målsättningen med till exempel kalkning har uppfyllts
 6. födounderlaget för fågel och fisk
Som bieffekt ger metoden en god uppfattning om övriga förekommande taxa bottendjur.
Publicerad: 2016-09-16
Uppdaterad: 2016-12-07
Sidansvarig: Webbredaktion