Pelagial fisk och stora djurplankton

Syftet med denna undersökningstyp är att med hjälp av ekolodningar längs förutbestämda linjer beräkna mängden fisk i den fria vattenmassan i havsfjärdar och sjöar.

Om övervakningsmanualen

  • Senaste version: 1:3, uppdaterad 2016-12-08
  • Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
  • Programområde: Kust och hav
  • Kategori: Fisk

Datavärdskap

Syfte och mål med undersökningstypen

Genom att använda de storleksregistrerande metoderna ekoräkning, eller ekointegrering i kombination med fiske, kan man beräkna både mängden fisk och beståndens sammansättning av fisk av olika storlek.

Dessa hydroakustiska metoder bygger på att ljudpulser från ett ekolod återkastas av fisk, främst från simblåsan och från skelettet. Metoderna går bara att använda för att beräkna mängden fisk som befinner sig i den fria vattenmassan, eftersom ekon från bottenlevande fisk inte går att särskilja från ekon från botten.

Hydroakustik delas in i ekoräkning och ekointegrering. Ekointegrering ger ett mått på biomassan fisk per ytenhet, medan ekoräkning ger antalet fiskar och deras storleksfördelning.

Hydroakustiska metoder kan även utnyttjas för att beräkna mängden stora djurplankton.

Förutom ovanstående typ av information, kan ekolodsdata ge annan värdefull kunskap. Man kan till exempel få uppgifter om utbredning av syrebrist i ett område. Fisk kommer att försvinna från syrefattiga områden. Om det finns ett mönster med fisk i ytvattnet men med en markerad nedre utbredningsgräns, indikerar detta att det råder syrebrist på större djup. Detta kan sedan beläggas/testas med riktade studier av syrehalten. Ekolodningar är också ett lämpligt sätt att studera hur fiskars utbredning inom ett område påverkas av exempelvis utsläpp, grumlande muddringsarbeten och liknande.

Data från undersökningstypen ger information för uppföljning av miljömålen Hav i balans samt levande kust och skärgård och Ingen övergödning.

Versioner
Äldre versioner av denna undersökningstyp

Pelagial Pdf, 482.9 kB. fisk och stora djurplankton Pdf, 482.9 kB.

Version 1:1 2003