Mjukbottenlevande makrofauna, trend och områdesövervakning

Syftet med denna undersökningstyp är att upptäcka både långsiktiga och kortsiktiga förändringar i samhällen av större bottenlevande djur på mjuka havsbottnar.

Syfte och mål med undersökningstypen

Syftet med denna undersökningstyp är att upptäcka både långsiktiga och kortsiktiga förändringar (mellan år) i samhällen av större bottenlevande djur (makrofaunasamhällen) på mjuka havsbottnar.

Makrofauna definieras som de djur som vid sållning av bottenprov kvarhålls i ett såll med 1 mm maskvidd. Förändringar i makrofaunasamhällena på mjukbottnar kan ge information om sådana miljöhot som eutrofiering, spridning av miljögifter och klimatförändringar. I ett fullt utbyggt övervakningsprogram kan eventuella förändringar i djurlivet på mjukbottnarna kopplas till lokala, regionala eller storskaliga miljöförändringar.

Undersökningstypen är användbar för att följa olika områdens utveckling och status i förhållande till miljömålen Giftfri miljöIngen övergödning och Hav i balans samt levande kust och skärgård.

Syftet med denna undersökningstyp är således inte i första hand att övervaka biologisk mångfald. Inom havsområden med samordnad regional övervakning baserad på denna undersökningstyp ger den emellertid ändå värdefull information som komplement till undersökningar som syftar till att direkt undersöka den biologiska mångfaldens utveckling.

Versioner
Äldre versioner av denna undersökningstyp

Mjukbottenlevande makrofauna, trend- och områdesövervakning Pdf, 141.1 kB.

Arbetsmaterial 1999-2004