Metaller och organiska miljögifter i fisk

Syftet är att följa hur halterna av ett antal metaller och organiska miljögifter i fisk varierar med tiden vid utvalda lokaler och mellan lokaler.

Om övervakningsmanualen

  • Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket
  • Programområde: Kust och hav
  • Delprogram: Metaller och organiska miljögifter i marin miljö
  • Kategori: Farliga ämnen

Datavärdskap

Syfte och mål med undersökningstypen

Förändringar över tid såväl som geografiska skillnader ska kunna beskrivas på ett kvantitativt sätt och testas med statistiska metoder.

Ett viktigt skäl för undersökningar kan vara hälsomässiga aspekter och möjliga kopplingar till konsumtionsbegränsningar. Ett annat kan vara potentiella hot mot olika fiskarter och därigenom även mot den biologiska mångfalden.

Resultaten kan användas för att följa olika områdens utveckling och status i förhållande till miljömålen Giftfri miljö och Levande sjöar och vattendrag samt EU:s ramdirektiv för vatten och kan utgöra grund för åtgärdsförslag och uppföljning av utförda åtgärder.