Hälsotillstånd hos kustfisk

Syftet med denna undersökningstyp är att använda väl beprövade och känsliga metoder för att påvisa effekter i fisk av en eventuell storskalig påverkan av toxiska ämnen i kustområden.

Om övervakningsmanualen

 • Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket
 • Programområde: Kust och hav
 • Delprogram: Integrerad kustfiskövervakning
 • Kategori: Effekter av farliga ämnen

Datavärdskap

Det finns ingen information om datavärdskap för övervakningsmanualen.

Syfte och mål med undersökningstypen 

Undersökningstypen kan också användas vid fiskundersökningar i sjöar och vattendrag. Den sammanlagda effektbilden på fiskens hälsotillstånd ska även kunna beskriva betydelsen av den toxiska påverkan för en populations överlevnad.

Målsättningen med undersökningstypen är att:

 1. kunna beskriva det aktuella tillståndet i vattenmiljön i referensområden avseende effekter av främst toxiska ämnens påverkan på hälsotillståndet hos fisk
 2. kunna beskriva tillståndet i områden med påverkad miljö
 3. genom årliga undersökningar på fasta stationer kunna följa tidstrender av biokemiska, fysiologiska, histologiska och patologiska effektvariabler hos fisk, och därigenom kunna påvisa långsiktiga förändringar av miljötillståndet i undersökningsområdet
 4. genom regelbundna undersökningar i opåverkade områden kunna tillhandahålla referensdata för undersökningar på fisk i regionalt och lokalt påverkade områden
 5. kunna upptäcka nya miljöhot till följd av utsläpp av kända eller okända kemikalier
 6. kunna följa upp nationella och regionala miljökvalitetsmål främst Giftfri miljö, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Ingen övergödning.
 7. kunna ge underlag för åtgärder främst när det gäller utsläpp av kemiska ämnen i vattenmiljön
 8. kunna följa effekter av vidtagna åtgärder för att minska kemikalieutsläpp
 9. genom samordning med undersökningar av fiskbeståndens utveckling och förekomst av miljögifter kunna skapa en god förklaringsmodell för hur toxiska ämnen kan inducera tidiga effekter på cell- och individnivå, som i sin tur ger upphov till störningar av integrerade biologiska funktioner (tillväxt, fortplantning, beståndsutveckling) av betydelse för ekosystemet.

Versioner
Äldre versioner av denna undersökningstyp

Hälsotillstånd Pdf, 98.6 kB. hos kustfisk Pdf, 98.6 kB.

Arbetsmaterial 1997-2006