Hydrografi och närsalter, trendövervakning

Undersökningstypen används för att grovt beskriva årscykler av fysikaliska och kemiska förhållanden i havet.

Om övervakningsmanualen

 • Senaste version: 1:2, uppdaterad 2016-09-16
 • Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
 • Programområde: Kust och hav
 • Delprogram: Fria vattenmassan
 • Kategori: Vattenmassan

Datavärdskap

Syfte och mål med undersökningstypen

Undersökningstypen används för att grovt beskriva årscykler av fysikaliska och kemiska förhållanden i havet. Utifrån dessa undersökningar kan skiktningsförhållanden, vattenmassefördelning och närsaltsinnehåll beskrivas.

Undersökningstypen är användbar för att följa hotbilden om förhöjning av koncentrationerna av näringsämnen i havet, vilket leder till risk för ökade algblomningar och större områden med syrebrist i djupvattnet. Detta är i sin tur ett hot mot fiskreproduktion och biodiversitet och kan också försämra rekreationsmöjligheter som bad och friluftsliv i våra kustområden. Undersökningstypen kan användas för att följa upp områdens tillstånd i förhållande till miljömålen Ingen övergödning och Hav i balans samt levande kust och skärgård

De två viktigaste målen är:

 1. att i ett längre tidsperspektiv kunna påvisa förändringar av tillståndet i den marina miljön
 2. att i ett kortare tidsperspektiv deskriptivt kunna ange miljötillståndet i den fria vattenmassan

Mer detaljerat syftar denna typ av undersökning till att:

 1. skaffa grundläggande information om skiktning och vattenmassefördelning, för att kunna uppskatta flöden och vattenutbyte mellan olika havsområden eller bassänger
 2. ge en robust beskrivning av årscykler inom respektive område (bassäng). Ett trendövervakningsprogram varken tillåter eller kan ha ambitionen att i detalj studera årstidsvariationer. Vad som eftersträvas är karaktäristika för årscykeln, som till exempel tiden för närsaltsmaximum, tiden för vårblomning (början och varaktighet), en typisk sommarsituation, tiden för lägsta syrehalter med mera. Möjligheten att åtminstone grovt kunna kartlägga årscykeln är ett minimikrav om data skall kunna användas i modeller.
 3. studera syreförhållanden det vill säga upptäcka och till viss del kartlägga utbredningen av svavelväte och/eller låga syrehalter
 4. upptäcka eventuella händelser som till exempel inflöden till områden med stagnanta förhållanden i djupvattnet, uppvällning av djupvatten, extrema algblomningar med mera.
Versioner
Äldre versioner av denna undersökningstyp

Hydrografi Pdf, 150.8 kB. och närsalter-trendövervakning Pdf, 150.8 kB.

Arbetsmaterial 1997-2004

 

Publicerad: 2016-09-16
Uppdaterad: 2016-12-07
Sidansvarig: Webbredaktion