Missbildade embryon av vitmärla

Avsikten är att registrera effekter av långsiktiga förändringar i Bottniska vikens och Egentliga Östersjöns miljö på embryon av två arter av vitmärla.

Om övervakningsmanualen

  • Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket
  • Programområde: Kust och hav
  • Kategori: Effekter av farliga ämnen

Datavärdskap

Det finns ingen information om datavärdskap för övervakningsmanualen.

Syfte och mål med undersökningstypen

Att registrera frekvensen av missbildade ägg och embryon hos vitmärla är en känslig, effektrelaterad metod att upptäcka miljöförändringar. Därigenom kan man få indikation om förekomsten av metaller
och organiska miljögifter i sedimenten.

Metodbeskrivningen kopplas till miljömålen Giftfri miljö, Ingen övergödning och Hav i balans samt levande kust och skärgård.