Provfiske efter kräftor i sjöar och vattendrag

Kräftor är känsliga för vattenkemiska och hydrologiska störningar. Förändringar av en kräftpopulations täthet och storleksstruktur kan därför ge information om effekter av olika miljöstörningar eller annan påverkan.

Om övervakningsmanualen

  • Senaste version: 1:2, uppdaterad 2016-12-02
  • Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
  • Programområde: Sötvatten
  • Kategori: Fisk, kräftdjur och musslor

Datavärdskap

Syfte och mål med undersökningstypen

Undersökningstypen omfattar två provfiskemetoder, dels provfiske med mjärdar, och dels elfiske efter kräfta. Båda metoder kan användas för provfiske efter såväl flodkräfta som signalkräfta. Provfisket används för att studera och kvantifiera förekomsten av kräfta i hela sjöar och vattendrag, eller i delar av dem. Undersökningstypen kan även användas för att samla in material för bedömning av artutbredning, biotopval, födoval och tillväxt. Den kan, beroende på syftet, användas för fristående undersökning eller som stöd för andra biologiska undersökningstyper.

Undersökningstypen lämpar sig väl för att övervaka skyddad natur och för att följa upp de nationella miljömålen Levande sjöar och vattendragBara naturlig försurning, och  Ett rikt växt- och djurliv.

Versioner
Äldre versioner av denna undersökningstyp

Provfiske efter kräfta i sjöar och vattendrag Pdf, 128.8 kB.

Arbetsmaterial 1996-2005