Övervakning av grundvattenkvalitet

Provtagning och analys av grundvatten utförs enligt detta dokument för att registrera långsiktiga förändringar och bedöma status i grundvattnets kemi till följd av mänsklig påverkan.

Om övervakningsmanualen

 • Senaste version: 1:1, uppdaterad 2021-03-19
 • Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
 • Programområde: Sötvatten
 • Delprogram: Trend- och omdrevsstationer - grundvatten
 • Kategori: Grundvatten

Datavärdskap

Syfte och mål med undersökningstypen

Undersökningstypen är utformad för att kunna användas vid olika typer av grundvattenövervakning. Ambitionen är att data som produceras ska kunna användas i flera olika sammanhang. Samordningsvinster erhålls om undersökning av grundvatten för ett syfte även kan användas för andra syften.

Syftet kan vara övervakning av:

 • Referensförhållanden i olika regioner och olika grundvattenmiljöer
 • Luftburna föroreningars effekter på grundvattnets kemiska sammansättning
 • Klimatförändringar och dess effekter på grundvattnets kemiska sammansättning
 • Effekter på grundvatten av föroreningar från punktkällor
 • Påverkan på grundvatten av föroreningar från diffusa källor
 • Effekter av mänsklig verksamhet på grundvattenförekomst som helhet
 • Påverkan på grundvattenberoende ekosystem
 • Påverkan på grundvatten som används för dricksvattenändamål
 • Uppföljning av insatta åtgärder för att bevara eller förbättra grundvattenkvaliteten