Fisk i rinnande vatten – Fiskräknare (tunnelräknare)

Undersökningstypen Fisk i rinnande vatten – fiskräknare (tunnelräknare) omfattar en metod för övervakning av fiskvandring vars huvudsakliga syften är bedömning av konnektivitet, uppföljning av åtgärder, passage genom fiskvägar och fiskbeståndsövervakning.

Om övervakningsmanualen

  • Senaste version: 1.0, uppdaterad 2021-06-09
  • Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
  • Programområde: Sötvatten
  • Kategori: Fisk, kräftdjur och musslor

Datavärdskap

Syfte och mål med undersökningstypen

Undersökningstypen Fisk i rinnande vatten – fiskräknare (tunnelräknare) omfattar en metod för övervakning av fiskvandring vars huvudsakliga syften är bedömning av konnektivitet, uppföljning av åtgärder, passage genom fiskvägar och fiskbeståndsövervakning.

Bedömning av konnektivitet är en viktig del i vattenförvaltningen. Att dokumentera vilka av förekommande arter som vandrar i systemet är grunden för bedömning av vattendragets konnektivitet och status.

Uppföljning av åtgärder innebär att övervakningen av fiskvandringen kan tidsbegränsas till den tidsperiod som krävs för att utvärdera genomförda åtgärders effekt, till exempel en kontroll av om fiskerestriktioner nedströms eller biotopvård uppströms har effekt. Då behövs oftast inte kvantitativa skattningar av passagen utan en kvalitativ jämförelse före/efter.

Övervakning av fiskvägar

Fiskvägsövervakning kräver sammanhängande fiskräkning under fiskens vandringsperiod för att säkerställa fiskvägens funktion. Installation och insamlandet av data kan genomföras av förvaltande myndighet/organisation eller inom ramen för den egenkontroll som verksamhetsutövare är skyldiga att genomföra enligt Miljöbalken och/eller de krav som ställs för tillstånd för vattenverksamhet. Data kan vara kvalitativa eller kvantitativa.

Övervakning av fiskbestånd

Fiskbeståndsövervakning kräver sammanhängande fiskräkning under fiskens vandringsperiod och kan utgöra ett viktigt stöd för fisk- och vattenförvaltning. Data bör vara kvantitativa, speciellt om de ska användas för beståndsvisa förvaltningsråd. I de fall data ska användas för adaptiv förvaltning kan det komma att krävas att data levereras närmast i realtid (dagligen) då det kan handla om att momentant stoppa fisket efter vissa arter, storlekar och kön.