Lokalbeskrivning

Undersökningstypen syftar till att beskriva de undersökta lokalerna med avseende på geografiskt läge, vattendragstyp, areal, fysisk struktur, morfologi, substrat, vegetation, närmiljö och påverkan.

Om övervakningsmanualen

  • Senaste version: 2:0, uppdaterad 2017-04-04
  • Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
  • Programområde: Sötvatten
  • Delprogram: Stormusslor, Trendstationer sjöar, Trendstationer vattendrag
  • Kategori: Biotopkartering

Datavärdskap

Det finns ingen information om datavärdskap för övervakningsmanualen.

Syfte och mål med undersökningstypen

Undersökningstypen lokalbeskrivning omfattar undersökningar kopplat till provtagning av fisk (elfiske), bottenfauna, stormusslor, vattenmossa och kiselalger i rinnande vatten, samt bottenfauna, makrofyter och kiselalger i sjöars litoralzon.

Undersökningstypen omfattar även påverkansbedömning och hydromorfologisk bedömning av provtagna lokaler i vattendrag. Undersökningstypen syftar till att beskriva de undersökta lokalerna med avseende på geografiskt läge, vattendragstyp, areal, fysisk struktur, morfologi, substrat, vegetation, närmiljö och påverkan. Lokalbeskrivningen är, liksom de undersökningar den är kopplad till, av värde för arbetet med miljökvalitetsmålen Ingen övergödning och Levande sjöar och vattendrag samt EU:s ramdirektiv för vatten och art- och habitatdirektivet.

En del av de registrerade uppgifterna kan användas direkt vid bedömning av hydromorfologisk påverkan och annan påverkan på lokalen kopplat till HVMFS 2013:19 - klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten och kan även utgöra stödparametrar vid olika typer av utvärderingar eller utgöra underlag för tolkning av undersökningsresultaten.

Versioner
Äldre versioner av denna undersökningstyp

Lokalbeskrivning Pdf, 593.3 kB.

Version 1:9, 2016-06-26

Lokalbeskrivning Pdf, 276.9 kB.

Version 1:5, 2003-09-25

Lokalbeskrivning Pdf, 141.5 kB.

Version 1:3, 2001-08-16

Lokalbeskrivning Pdf, 104 kB.

Arbetsmaterial 1996-04-12


Publicerad: 2016-09-16
Sidansvarig: Webbredaktion