Grundvattennivå

Mätning av grundvattennivåer görs för att studera tidsmässiga variationer i grundvattnets mängd och beskaffenhet, i förhållande till geologi, topografi och klimat.

Om övervakningsmanualen

  • Senaste version: 1:0, uppdaterad 2018-03-20
  • Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
  • Programområde: Sötvatten
  • Kategori: Hydrologi

Datavärdskap

Syfte och mål med undersökningstypen

Syftet med undersökningstypen är att stödja och standardisera genomförandet av etablering, drift och utvärdering av övervakning av grundvattennivåer inom såväl regional som nationell miljöövervakning. Undersökningstypen kan även användas som stöd vid nivåövervakning i andra sammanhang som exempelvis upprättande av kontrollprogram där det finns behov av övervakning av grundvattennivåer. Används konsekvent den metodik som beskrivs i undersökningstypen blir data från olika undersökningar jämförbara.

Samordning

Samordning bör ske med undersökningstyp för Övervakning av grundvattenkvalitet som omfattar provtagning i särskilda provtagningsrör för grundvatten eller i befintliga brunnar.