Makrofyter i vattendrag

Undersökningstypen kan användas för övervakning av biologisk mångfald, allmänekologisk bedömning av vattendraget och bedömning av förändring i tiden av makrofyters artsammansättning.

Om övervakningsmanualen

  • Senaste version: 1:3, uppdaterad 2016-12-02
  • Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
  • Programområde: Sötvatten
  • Delprogram: Trendstationer vattendrag
  • Kategori: Vegetation

Datavärdskap

Syfte och mål med undersökningstypen

Syftet med undersökningstypen är att genom registrering av akvatiska makrofyter i rinnande vatten dokumentera försurning, övergödning och fysisk påverkan av sjöar och vattendrag.

Undersökningar ska leda till att åtgärder kan vidtas för att i tid förhindra utarmning av växtbiotoper, som i sin tur hyser överlevnadsmöjligheter för faunan.

Undersökningstypen lämpar sig också för bestämning och uppföljning av naturtyp enligt EU:s habitatdirektiv och uppföljning av miljömålet Levande sjöar och vattendrag.

Versioner
Äldre versioner av denna undersökningstyp

Makrofyter Pdf, 155.7 kB. i vattendrag Pdf, 155.7 kB.

Version 1:1 2002-2003