Hitta på sidan

Påväxt i sjöar och vattendrag - kiselalgsanalys

Analys av påväxtsamhället i sjöar och vattendrag syftar till att beskriva tillstånd och förändringar med avseende på artsammansättning, artantal och relativ förekomst av arter, särskilt indikatorarter.

Om övervakningsmanualen

  • Senaste version: 4:2, uppdaterad 2022-11-02
  • Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
  • Programområde: Sötvatten
  • Delprogram: Trendstationer sjöar, Trendstationer vattendrag
  • Kategori: Vegetation

Datavärdskap

Syfte och mål med undersökningstypen 

Denna undersökningstyp kan användas för att:

  1. bedöma allmän vattenkvalitet och olika typer av påverkan, till exempel övergödning, organisk förorening och surhet
  2. kartlägga vattenkvaliteten i enskilda sjöar och vattendrag eller i ett större område, till exempel kommun eller län
  3. fastställa vilka lokaler som lämpar sig för mer detaljerade och långsiktiga undersökningar eller andra åtgärder
  4. lokalisera punktutsläpp
  5. ge underlag för jämförelser mellan lokaler i tid och rum


Undersökningstypen omfattar kiselalgsanalys samt uträkning av index och lämpar sig väl för att följa upp de nationella miljömålen Levande sjöar och vattendrag, Bara naturlig försurning, Ingen övergödning, Ett rikt växt- och djurliv samt för att övervaka skyddad natur