Bottenfauna i sjöars litoral och vattendrag - riktat urval

Bottenfauna är väl lämpad för att beskriva ett vattens kemiska och fysikaliska tillstånd eftersom skilda arter av bottenfauna har olika känslighet för olika typer av kemiska och fysikaliska faktorer. Till skillnad från vattenkemin ger bottenfaunan ett integrerat mått på tillståndet bakåt i tiden.

Om övervakningsmanualen

  • Senaste version: 1:2, uppdaterad 2016-11-01
  • Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
  • Programområde: Sötvatten
  • Delprogram: Trendstationer sjöar, Trendstationer vattendrag
  • Kategori: Bottenfauna

Datavärdskap

Syfte och mål med undersökningstypen

Mikrobiotopinventering (M42)av bottenfauna i sjöars litoral och vattendrag med riktat urval syftar till att undersöka:

  1. förekomst av indikatortaxa
  2. förekomst av rödlistade arter
  3. biologisk mångfald
  4. om den biologiska målsättningen med till exempel kalkning har uppfyllts

Samordning med andra undersökningar enligt till exempel Vattenkemi i vattendrag, Påväxt i rinnande vatten – kiselalgsanalys medför minskade provtagningskostnader, och kan också ge stödinformation vid tolkning av resultaten.

Undersökningstyp Lokalbeskrivning är obligatorisk för alla lokalbundna biologiska undersökningstyper inom miljöövervakningen, och utgör en viktig del vid tolkning av undersökningsresultaten. Detta protokoll kan användas tills ett för M42-metoden mer tillämpligt har utarbetats.

Publicerad: 2016-09-16
Uppdaterad: 2016-12-07
Sidansvarig: Webbredaktion