Inventeringsmetod för sjöhjortron och näcköra

Sjöhjortron är rödlistad som en missgynnad art, och dess livsmiljöer är därför viktiga att bevara.

Om övervakningsmanualen

  • Senaste version: 1:1, uppdaterad 2016-12-07
  • Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
  • Programområde: Sötvatten
  • Kategori: Vegetation

Datavärdskap

Det finns ingen information om datavärdskap för övervakningsmanualen.

Syfte och mål med undersökningstypen

För näckörats räkning har vi i dagsläget endast kännedom om ett fåtal förekomstlokaler i Sverige. Vi har dessutom en alldeles för dålig kunskap om näckörats miljökrav för att kunna säga om den utgör en bra indikator inom miljömålsuppföljningen och därför är det av stor vikt att undersöka artens utbredning i Sverige bättre samt att mer data samlas in gällande dess miljökrav.


Undersökningstypen kan användas inom uppföljning av Natura 2000 och skyddade områden, för att följa upp miljömålen Ett rikt växt- och djurliv och Levande sjöar och vattendrag samt för övervakning av biologisk mångfald.